Pályázat

Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás Tanácsa

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az intézmény tevékenységi köre szerint kunhegyesi székhellyel 3 településen étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek ellátása (ennek részeként demens személyek nappali ellátása), családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I./1 és I./3. pontjában előírt képesítés
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett gyakorlat
 • A magasabb vezetői beosztást betöltő személy szociális szakvizsga letételére kötelezett. A megbízott a megbízást követő két éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni. E határidőt követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy magasabb vezetői beosztásban nem foglalkoztatható. A  szakvizsga letételének kötelezettsége alól a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak alapján felmentés adható.
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A mikro-térség ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • A képesítést és egyéb végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata
 • A büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • A gyakorlat meglétét igazoló okirat hitelesített másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy mikortól tudja betölteni az állást.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea jegyző nyújt, a jegyzo@kunhegyes.hu címen és az 59/326-940-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Kunhegyes Mikro-Térségi Szociális Társulás Tanácsa címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. KVÖ/2185/7/2013, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje.

 • www.kunhegyes.hu – 2013. július 30.
 • Kunhegyes Város, Tiszagyenda Község és Tiszaroff Község Önkormányzata fali hirdetője – 2013. július 30.
 • Szociális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat beérkezésének határideje a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjának 12.00 órai időpontjában jár le. A Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás Tanácsa a pályázat visszavonási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.