Birtokvédelem és közigazgatási per

Birtokvédelem és közigazgatási per

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től.

Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. Ennek lehetővé tétele érdekében minden érintett szervezetnek saját elektronikus ÁNYK űrlapot kell készítenie és közzétennie honlapján, amelyhez az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01, birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű) szolgál mintaként.

A fentiek szerint elkészített saját űrlapok a Kapcsolódó dokumentumok alatt érhetőek el. Kérjük, hogy a közigazgatási peres ügyekben és a birtokvédelmi határozatok megváltoztatása iránti ügyekben a csatolt űrlapokat szíveskedjenek letölteni és alkalmazni!

A Pp. 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, a Pp. 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt – tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bekezdés) Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadóak.

Elektronikus nyomtatványok
Kereset-kérelem Közigazgatási döntés (határozat vagy végzés) bírósági felülvizsgálata (az ügyféltől az önkormányzathoz, mint I. fokú közigazgatási hatósághoz érkező beadványok)

Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez

K01 nyomtatvány

            I. Mely esetben kell benyújtani?

 Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a közigazgatási szerv határozatával, a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresetet terjeszthet elő, melyet az első fokú határozatot hozó közigazgatási szervhez kell benyújtania.

Az első fokú közigazgatási szerv a keresetlevelet 5 napon belül az iratokkal együtt felterjeszti a másodfokú határozatot hozó közigazgatási szervhez, amely az iratokat 15 napon belül beterjeszti az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságra, a keresetre adott nyilatkozatával együtt.

Amennyiben a keresetlevél végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmaz, a közigazgatási szervnek haladéktalanul (3 illetve 8 nap alatt) kell felterjesztenie az iratokat.

            II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a keresetlevél és a közigazgatási iratok beterjesztésére szolgál, ezért ezt csak közigazgatási szerv nyújthatja be.

A közigazgatási szerv csak ahhoz a bírósághoz terjesztheti be a keresetlevelet és az eljárása során keletkezett iratokat, amelyet az ügyfél – aki felperesként vesz részt a perben –  megjelölt, még akkor is, ha a felperes nem az ügyben illetékes bíróságot jelölte meg.

A keresetlevelet az arra adott nyilatkozattal együtt a közigazgatási szerv akkor is beterjeszti a bíróságra, ha az elkésett.

             III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

 Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a beterjeszteni kívánt iratokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) közzétett maximális nagyságot. Meghaladó méretnél a beadványt adathordozón kell beküldeni, melyet az adatlapon jelezni kell.

A NYOMTATVÁNY A LAP ALJÁRÓL LETÖLTHETŐ:

———————————————————————————————

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben

P26 nyomtatvány

            I. Mely esetben kell benyújtani?

 Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a jegyző birtokvédelmi ügyében hozott határozatával, a határozattal szemben keresetet terjeszthet elő, melyet a határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtania.

A jegyző a keresetlevelet 8 napon belül az ügy irataival együtt felterjeszti a bírósághoz.

            II. Ki nyújthatja be ezt a nyomtatványt?

Ez az adatlap a jegyzőnél előterjesztett keresetlevél és a jegyző eljárása során keletkezett iratok felterjesztésére szolgál, ezért ezt csak a jegyző nyújthatja be.

             III. Milyen módon kell beterjeszteni az iratokat?

 Az adatlaphoz elektronikus dokumentumként kell csatolni a felterjeszteni szánt iratokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a csatolni kívánt dokumentumok együttes mérete nem haladhatja meg a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) közzétett maximális nagyságot. Meghaladó méretnél a beadványt adathordozón kell beküldeni, melyet az adatlapon jelezni kell.

A NYOMTATVÁNY A LAP ALJÁRÓL LETÖLTHETŐ:

Kapcsolódó dokumentumok (2 db)

 

 JAVA : Java keretrendszer (JWS) az ÁNYK-hoz!  JAVA
ÁNYK : Általános Nyomtatvány Kitöltő abevjava

K01 nyomtatvány

P26 nyomtatvány

Adobe Reader letölthető ide kattintva!