Tarai Csilla bejegyzései

Pályázat

Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás Tanácsa

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Dózsa György utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása. Az intézmény tevékenységi köre szerint kunhegyesi székhellyel 3 településen étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek ellátása (ennek részeként demens személyek nappali ellátása), családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, valamint a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I./1 és I./3. pontjában előírt képesítés
 • Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett gyakorlat
 • A magasabb vezetői beosztást betöltő személy szociális szakvizsga letételére kötelezett. A megbízott a megbízást követő két éven belül köteles a szociális szakvizsgát letenni. E határidőt követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy magasabb vezetői beosztásban nem foglalkoztatható. A  szakvizsga letételének kötelezettsége alól a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltak alapján felmentés adható.
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A mikro-térség ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • A képesítést és egyéb végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata
 • A büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • A gyakorlat meglétét igazoló okirat hitelesített másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy mikortól tudja betölteni az állást.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea jegyző nyújt, a jegyzo@kunhegyes.hu címen és az 59/326-940-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Kunhegyes Mikro-Térségi Szociális Társulás Tanácsa címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot. KVÖ/2185/7/2013, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje.

 • www.kunhegyes.hu – 2013. július 30.
 • Kunhegyes Város, Tiszagyenda Község és Tiszaroff Község Önkormányzata fali hirdetője – 2013. július 30.
 • Szociális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat beérkezésének határideje a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjának 12.00 órai időpontjában jár le. A Kunhegyesi Mikro-Térségi Szociális Társulás Tanácsa a pályázat visszavonási jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Pályázat

Tiszaroff Községi Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az oktatási intézményekben iskolavédőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai, Védőnői szakképesítés
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló iratok, működési nyilvántartásba vételről szóló okmány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.  augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vankóné Jekli Anikó jegyző nyújt, a 06/56-438-000 (2 számú mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: a pályázatnak a Tiszaroff Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Védőnő
 • elektronikus úton: Vankóné Jekli Anikó jegyző részére a jegyzo@tiszaroff.com e-mail címen keresztül
 • személyesen: Vankóné Jekli Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5234 Tiszaroff, Szabadság út 22.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 20.

Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem a tisztelt lakosságot, ingatlanok tulajdonosait, használóit, a cégek, intézmények vezetőit, hogy a tulajdonukban, vagy használatukban lévő ingatlanukon a gaztalanítást mihamarabb elvégezni szíveskedjenek.

Tiszaroff, 2013.05.09.

 

Polgármesteri Hivatal

Jegyzője

 

Tájékoztatás

“Házi komposztálás Tiszaroffon”

Tiszaroff Község Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek, ezért kiemelt döntéshozatali szempontja a lakosság környezettudatos szemléletformálása a fenntartható életmód megismertetésén keresztül. A háztartási hulladék kb. 30 %-a komposztálható szerves anyag. Ha a lakosság ezt saját kertjében komposztálja, nagy mértékben csökkentheti a hulladéklerakókba jutó szemét mennyiségét, ezáltal csökken a környezeti terhelés is. Az Európai Unió támogatásának és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának köszönhetően, a KEOP-6.2.0./A/11. pályázati konstrukcióban Tiszaroff község lakosai ingyenesen juthatnak komposztáló ládákhoz. A projekt során az akcióhoz csatlakozó önkéntes lakosok a házuk körül keletkező biológiailag lebomló hulladékot elhelyezhetik a pályázat keretében beszerzésre került komposztálóedényekbe és házi komposztot készíthetnek belőle. A megvalósítás során 270 db komposztáló láda kerül kiosztásra. A pályázatot Tiszaroff község Önkormányzata valósította meg. A komposztálás a fenntartható életmód egyik területe, tegyen Ön is a környezetéért.

Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:

06-56/438-025

Felhívás

Felhívás!

Kérjük a lakosságot, hogy házszámaik kihelyezésével illetve

annak karbantartásával,pótlásával segítsék a

kézbesítőket és egyéb közszolgáltatókat (pl.: mentők, közművek)

mindennapi munkájuk elvégzésében.

Tiszaroff Község

Önkormányzata

Tájékoztató

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy jelen településen a Magyar Állam tulajdonában lévő termőföldek közül várhatóan az alább megjelölt helyrajzi számú ingatlanok fogják képezni 2011. őszén a haszonbérleti pályázati kiírásra kerülő birtoktestek kialakításának alapjait.

Az NFA felhívja a figyelmet arra, hogy jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, illetőleg a megjelölt ingatlanok listája a haszonbérleti pályázat kiírásáig változhat.

Az ingatlanok hasznosítására vonatkozó nyilvános haszonbérleti pályázat megjelenését követően (várhatóan 2011. szeptember második hete) várja az NFA a pályázatok benyújtását (a pályázati kiírásban részletesen meghatározott módon).

Budapest, 2011. augusztus 30.

Dr. Sebestyén Róbert

       elnök

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Település Fekvés HRSZ Alrészlet Művelési ág Állam tulajdoni

hányada

Állami

terület

Állami

AK

Tiszaroff külterület 0112/18   szántó 1/1 1.6011 20.00
Tiszaroff külterület 0142/7   legelő 4464/194104 0.5343 5.58
Tiszaroff külterület 0144 a legelő 678816/3823056 0.6184 7.54
Tiszaroff külterület 0144 b kivett 678816/3823056 0.0615 0.00
Tiszaroff külterület 0144 c legelő 678816/3823056 5.1982 39.60
Tiszaroff külterület 0230/13 a szántó 35208/89592 2.5717 42.52
Tiszaroff külterület 0230/13 b kivett 35208/89592 0.5856 0.00
Tiszaroff külterület 0230/13 c legelő 35208/89592 0.5661 0.57
Tiszaroff külterület 0230/13 d legelő 35208/89592 0.5308 0.53
Tiszaroff külterület 0230/13 f legelő 35208/89592 0.1243 0.13
Tiszaroff külterület 0307 a szántó 23316/37925 3.1078 48.37
Tiszaroff külterület 0307 b kivett 23316/37925 3.5207 0.00
Tiszaroff külterület 0307 c kivett 23316/37925 0.1120 0.00
Tiszaroff külterület 0313/3   szántó 162848/1019720 6.5919 82.09
Tiszaroff külterület 0393/11   szántó 138042/4741686 1.9489 21.68
Tiszaroff külterület 089   szántó 3000/15453 1.5432 30.69